Legálna metrológia

 

Legálna metrológia: Pre svet, kde môžeme veriť výsledku váženia

V každodennom živote je nevyhnutné dôverovať váham používaným v obchodoch, továrňach a nemocniciach. Preto sú zavedené právne predpisy o legálnej metrológii, aby sa zaručila kvalita váženia. Po stáročia sú pravidlá nastavené tak, aby sa zabezpečilo, že zákazník je schopný veriť, že indikácia na váhe je správna. Inými slovami, že jeden kilogram na displeji znamená, že výrobok, ktorý sa váži, má v skutočnosti jeden kilogram. V súčasnosti existuje komplexný právny rámec pozostávajúci z európskych a vnútroštátnych právnych predpisov, medzinárodných noriem (napr. odporúčaní OIML) a usmernení (napr. Najmä v oblasti obchodných transakcií, lekárskych diagnóz a právnych sporov sú tieto požiadavky prísne a nemenné.

Váhy preto musia spĺňať určité normy pri predaji a počas ich životnosti sa musia dodržiavať pravidlá, ktoré zaručujú, že budú naďalej správne fungovať. Pre kupujúcich je nevyhnutné nakupovať váhy, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v európskych smerniciach1, ak sa používajú v určených situáciách, ako sú obchodné transakcie. Každý výrobný typ váhy je kontrolovaný a certifikovaný nezávislým notifikovaným orgánom , aby sa zaručilo , že spĺňa zákonné požiadavky. V závislosti od postupu posudzovania zhody sa vykonávajú aj audity systémov riadenia kvality a certifikácie výrobných procesov výrobcu.

Okrem toho sa váhy musia kontrolovať a overovať autorizovanou organizáciou alebo vládnym orgánom v pravidelných intervaloch a / alebo po oprave váhy. Vnútroštátne právne predpisy stanovujú prísne požiadavky na zaručenie presnosti a spoľahlivosti váh počas ich životnosti. V rámci tejto legálnej metrológie sa používatelia môžu spoľahnúť na to, že obchodné transakcie sú spravodlivé, lekárska diagnóza je správna, lieky vyrobené podľa najvyšších noriem kvality a právo je primerane presadzované. Týmto spôsobom rámec legálnej metrológie chráni používateľov, podniky aj zákazníkov a umožňuje svetu hladko fungovať.

 

1 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/31/EÚ - týkajúca sa váh s neautomatickou činnosťou a 2014/32/EÚ - týkajúca sa meradiel